REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vendim për zgjatjen e orarit të punës për biznese

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Cilj: Lejimi i punës përtej orarit sa biznesi e ka të lejuar.

Opis: Biznesi parashtronë kërkesë në zyrën pritëse, pastaj kërkesa kalon në Sektorin për Ekonomi në kuader të Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe brenda sektorit merret vendimi për kërkesen e palës për zgjatjen e orarit të punës për biznesin e caktuar. Vendimi merret brenda 15 ditë pune dhe pagesa bëhet përmes llogarisë bankare.

Pranvi osnov

  • Ligji Nr. 2004/18 për tregtinë e brendshme
  • Rregullore për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së organizattave të biznese në Komunën e Prishtinës
  • Rregullore për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Punovaznost Administrativne procedure 1 muaj

Potrebne informacije

  • Informatat personale për parashtruesin e kërkesës
  • Informata për subjektin afarist
  • Dokumentet e bashkangjitura

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa10 Euro për një orë (orari mund të vazhdohet deri në tri orë)Transfer bankar1000630230000060

Forma nije pronadjena