REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për pagesën komunale për veprimtari afariste

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Cilj: Marrja e vërtetimit për pagesën komunale për tenderime.

Opis: Personat juridik kur aplikojnë për tenderë duhet ta marrin vërtetimin për pagesë komunale që vërtetohet që i ka kryer obligimet me të cilën e ushtron veprimtarinë afariste dhe bënë kërkesën në Zyrën pritëse, pastaj kërkesa kalon në Sektorin e Ekonomisë dhe pas shqyrtimit nga zyrtarë e Sektorit merret vendimi për 3 ditë, me ç'rast palës i lëshohet vërtetim për pagesën komunale

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Vlenë deri sa te kryhet aktiviteti për të cilën e merrë dokumentin

Potrebne informacije

  • Informatat personale për parashtruesin e kërkesës
  • Informatat e subjektit afarist

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena