REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Zahtev za procenu štete u poljoprivredi

Cilj: Ovaj postupak ima za cilj da nadoknadi poljoprivrednu štetu koju su uzrokovale vremenske nepogode.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za procenu štete u prijemnici. Prijavu zatim pregleda Direkcija za ekonomiju i lokalni razvoj i kasnije donosi odluku u roku od 2 nedelje do 3 meseca.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Adresa prebivališta
  • Broj telefona

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 - 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Obrazac (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena