REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim që mirret me veprimtari bujqësore

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Cilj: Lëshimi i vërtetimit bëhet për qëllim të marrjes së vizave.

Opis: Personat fizik dhe juridik parashtrojnë kërkesë në Zyrën Pritëse për vertetim bujqësor, shqyrtimin e kërkesës e bënë Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Rural brenda ditës e lëshon vendimin.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure e përhershme

Potrebne informacije

  • Nuk ekziston formulare

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Leternjoftimi (Kopje)
  • Kopje e planit, fletën poseduese (Kopje e vertetuar)
  • Certifikatën mbi pronësinë (Kopje e vertetuar)
Bezplatno

Forma nije pronadjena