REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesë për vërtetim që familja nuk posedon biznes

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Cilj: Lëshimi i vërtetimit bëhet për rastet për dëshmi të asistencës sociale, marrjen e bursave studentore etj.

Opis: Pala parashtronë kërkesë në zyrën pritëse për vërtetim që familja nuk posedon biznes, shqyrtimin e kërksës e bënë Drejtorinë për Ekonomi dhe Zhvillim Rural brenda ditës e lëshon vendimin.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri i personit
  • Adresa e vendbanimit
  • Numri i telefonit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena