REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vertetim për lirim nga pagesa e semestrit për kategoritë e dala nga lufta

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Vërtetimi i gjëndjes së fakteve nga organi kompetent dhe lëshuarja e dëshmisë për kategoritë e trajtuara me Ligj

Opis: Studentët të cilët regjistrohen në fakultete publike, të cilët kan ndonjë pjestarë të familjes të vrarë gjatë luftës në Kosovë, mund të bëjnë kërkesë për lëshuarje të dëshmisë për lirim nga semestri në zyrën për shërbim me qytetarë. Pasi të verifikohet gjendja reale, studenti paiset apo jo me vertetim për lirim nga pagesa.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Dokumenti lëshohet vetëm për rastin konkret

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Lloji dhe numri i dokumentit identifikues
  • Data e lindjes
  • Adresa e vendbanimit
  • Shënimet për rrethanat e vrasjes

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Vendimi nga Departamenti për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe viktimave civile (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena