REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për trajtim mjekësor të sëmundjes jasht vendit

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Ka për qëllim zbatimin e programit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore me mjete të buxhetit të Kosovës

Opis: Aplikacioni për trajtim të sëmundjes jasht vendi, dorëzohet në Zyrën Pritëse, pastaj shqyrtohet në Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ku verifikohen të dhënat dhe brenda ditës i dorëzohet palës (qytetarit) vërtetimi. Ky vërtetim i lëshohet qytetarit sipas programit për trajtim jasht vendi, në raste të sëmundjeve të rënda.

Pranvi osnov

 • Udhëzim Administrativ Nr. 10/2013 për trajtim jasht institucioneve shëndetësore publike

Punovaznost Administrativne procedure Dokumenti lëshohet vetëm për rastin konkret

Potrebne informacije

 • Emri, emri i prindit, mbiemri
 • Numri i telefonit, kontakti
 • Data dhe vendi i lindjes
 • Sëmundja nga e cila vuan
 • Emri i institucionit shëndetësor ku është trajtuar personi
 • A jeni përfitues i ndonjë skeme sociale
 • Dokumentet e bashkangjitura

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Letër referuese për trajtim jasht vendi (Kopje)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Certifikata e lindjes (për fëmijë) (Kopje)
 • Certifikata e asistences sociale (Kopje e vertetuar)
Bezplatno

Forma nije pronadjena