REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim që nuk i është marr zotësia e veprimit

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Qëllimi i procedurës administrative është që të gjitha palët e interesuara të paisen këtë vertetim për nevoja personale

Opis: Aplikuesi bën kërkesë në Qendrën për Punë Sociale për vërtetim që nuk i është marrë zotesia e veprimit (për paisje me Leje për Armëmbajtje).Pas shqyrtimit të aplikacionit dhe verifikimit të gjendjes lëshohet vërtetimi se personit në fjalë nuk i është marrë aftësia e veprimit dhe nuk gjendet nën kujdestari, ose e kundërta e saj.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
  • Shënimet personale
  • Llojin e shërbimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e lindjes (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena