REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim që nuk është shfrytëzues i ndihmës Sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Dëshmohet se pala nuk është shfrytëzues i ndihmës sociale

Opis: Aplikuesi bën kërkesë në Qendrën për Punë Sociale për marrjen e një vërtetimi që nuk është shfrytezues i ndihmës Sociale, për qellim fitimin e shtetësisë. Pas shqyrtimit të aplikacionit dhe verifikimit të gjendjes se pala nuk është shfrytezues i/e ndihmës sociale merret vendimi për dhënjen e vërtetimit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
  • Shënimet personale
  • Llojin e shërbimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Vërtetim mbi vendabimin (Kopje)
  • Kontrata e punës (Kopje)
  • Certifikata e lindjes (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje e vertetuar)
Bezplatno

Forma nije pronadjena