REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Saglasnost za (prevremeno) stupanje u brak maloletnih lica

Cilj: Cilj ovog administrativnog postupka sa sastoji u utvrdivanju uslova za stupanje u brak maloletnih lica.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev pri Centru za socijalni rad za dobijanje saglasnosti za stupanje u brak maloletnih lica. Kada se završi utvrdivanje situacije, odlucuje se o izdavanju saglasnosti za stupanje u brak maloletnih lica.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Ostale licne beleške/napomene
  • Tip usluge
  • Adresa prebivališta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Medicinski nalaz (Originalna)
  • Licne karte roditelja maloletnog lica (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih maloletnog lica (Overena kopija)
  • Licna karta maloletnog lica (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena