REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesa për vendosjen nën kujdestari

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Mbrojtja sociale për femijët jetim të braktisur dhe pa përkujdesje prindërore.

Opis: Pala bënë kërkesë në Qendrën për Punë Sociale për vendosjen nën kujdestari të përkohshme për femijët jetim të braktisur dhe pa përpujdesje prindëore. Pas shqyrtimit të aplikacionit dhe verifikimit të gjendjes mirret vendimi aktvendim për kujdestari. Periudha prej aplikimit deri te marrja e vendimit zgjatë 30 dit.

Pranvi osnov

 • Ligji Nr. 2004/32 për familje i Kosovës

Punovaznost Administrativne procedure Deri në ndryshimin e rrethanave dhe arritjen e moshës madhore

Potrebne informacije

 • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
 • Shënimet personale
 • Llojin e shërbimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Certifikatat për pasurinë e palujtshme që posedojnë prindrit e fëmijve (Origjinal)
 • Kërkesa e kujdestarit potencial (Kopje)
 • Certifikata e lindjes e kujdestarit (Kopje)
 • Certifikata nga gjykata themelore për kujdestarin që nuk është nën hetime dhe I denuar (Origjinal)
 • Certifikata e mjekut për kujdestarin (Origjinal)
 • Certifikatat e vdekjes së prindërve të fëmijëve që vendosen nën kujdestar (Origjinal)
 • Certifikata e fëmiut-ve që duhet të vehen nën kujdestari (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena