REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesë për ndihma financiare për sëmundje të rënda

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Cilj: Sigurimi i ndihmës emergjente personave në nevojë

Opis: Qytetari parashtronë kërkesën në Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Kërkesa më pas shqyrohet nga Sektori për Mirëqenies Sociale. Kjo procedurë lëshohet për lejimin e ndihmës emergjente në të holla (para) për trajtim mjekësor, për rimbursim të shpenzimeve të mjekimit dhe blerjen e ilaceve të kushtueshme. Kërkesa pranohet në rastet kur i plotëson kushtet e parapara dhe me dokumentet e kërkuara dëshmon për sëmundjen e rëndë për të afërmin e tij/saj.

Pranvi osnov

 • Vendimi i kryetarit të Komunës së Prishtinës nr. 112406 - datë: 12.05.2014

Punovaznost Administrativne procedure Dokumenti lëshohet vetëm për rastin konkret

Potrebne informacije

 • Emri dhe mbiemri i parashtruesit të kërkesës
 • Lloji dhe numri i dokumentit identifikues
 • Adresa e vendbanimit
 • Telefoni ose e-maili
 • Statusi social
 • Natyra e kërkesës
 • Shuma e kërkuar
 • Informatat shtesë mbi arsyet e kërkesës dhe shumës së kërkuar

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimi mbi vendëbanimin e aplikuesit (Kopje)
 • Dëshmiatë mjekësore dhe faturat e mjekimit (Origjinal)
 • Raporti i mjekut specialist mbi diadnistifikim (Origjinal)
 • Kontoja bankare (Kopje)
 • Te OJQ-të: projekti i detajuar (Kopje)
 • numri fiskal (Kopje)
 • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena