REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Premer

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je obeležavanje tacaka katastarskih parcela

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje za dozvolu za premer u Servisnom centru za gradane. Zahtev nakon toga pregleda Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine, odnosno gradevinski sektor. Ukoliko prijava ispuni navedene uslove, Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine ce odobriti premer.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Broj telefona podnosioca prijave i adresa stanovanja
  • Broj telefona i adresa elektronske pošte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kopija plana (Kopija)
  • Uverenje o katastarskoj jedinici (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezNaknada ce se platiti izracunavanjem površine katastarske jedinice, za parcele površine do 0,50 ha - naknada je 80 EUR; za 0,50 ha do 1.0 ha - naknada je 100 EUR; za svaki dodatni hektar 60 EUR; za gradske parcele u skladu sa urbanistickim planom nakon dobijanja urbanisticke dozvole - naknada je 120 EUR.

Forma nije pronadjena