REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Prijava za promenu namene katastarskih parcela iz stambenog prostora u poslovni prostor i obratno

Cilj: Ovaj postupak obezbeduje upotrebu nepokretne imovine u razne svrhe, u ovom slucaju u stambene i/ili poslovne svrhe

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje u Servisnom centru za gradane u svrhu promene namene katastarske parcele iz stambene u poslovnu i obratno. Prijavu nakon toga pregleda Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine. Ukoliko prijava ispuni pravne uslove, Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine ce odluciti da odobri konverziju katastarske parcele iz stambenog u poslovni prostor i obratno.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Broj telefona podnosioca prijave i adresa stanovanja
 • Broj telefona i adresa elektronske pošte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Kopija plana (Kopija)
 • Uverenje o katastarskoj jedinici (Kopija)
 • Licna karta (Overena kopija)
 • Koncept promene lokacije (Originalna)
 • Odobrenje od KEDS (Originalna)
 • Odobrenje od regionalnog vodoprivrednog preduzeca Priština (Originalna)
 • Odobrenje od Termokosa (Originalna)
 • Odobrenje od PTK (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaZa izgradnju poslovnog objekta namenjenog individualnom stanovanju (do 450m2), 12 EUR/m2; Za izgradnju zasebnog objekta sa namerom prodavanja, 18 EUR/m2; Za izgradnju poslovnih objekata, zasebna jedinica (kolektivna), 30 EUR/m2; Za izgradnju poslovnog objekta sa poslovnom namenom, 50 EUR/m2; Objekti za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, sport, kulturu i slicno, sa svrhom ostvarivanja dobiti, 20 EUR/m2; Industrijski, proizvodni pogoni i slicno, 6 EUR/m2; Skladišta u zatvorenom prostoru 20 EUR/m2; Skladišta na poluotvorenom 6 EUR/m2; Za promenu namene prostora sa postojeceg na poslovni, 50 EUR/m2; Za promenu namene prostora sa postojeceg na stambeni 1 EUR/m2; Za stambene objekte sa pojedinacnim stambenim jedinicama vece od 450m2 (stambene zgrade), naknada za održavanje premašene površine gradevinskog zemljišta ce biti zaracunate po stopi od 15 EUR po m2; Za podzemne objekte i postavljanje podzemnih rezervoara za gorivo i slicno, naknada za održavanje gradevinskog zemljišta ce iznositi 0,25 EUR po litru zapremine Bankarski transfer

Forma nije pronadjena