REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Uverenje o državljanstvu

Cilj: Ovaj postupak omogucava gradanima Kosova da potvrde svoje državljanstvo van Kosova i ostvare prava i zahteve kao podnosioci prijave.

Opis: Gradani se prijavljuju u Direkciji za opštu upravu, odnosno u Kancelariji za civilni status za uverenje o državljanstvu. Uverenje se izdaje samo gradanima Republike Kosovo, osim u slucajevima gde osoba više nije gradanin Republike Kosovo. Gradaninu se izdaje uverenje o državljanstvu u roku od 10-15 minuta.

Pranvi osnov

  • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime
  • Prezime
  • Licni broj
  • Datum rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Pol

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Važeca licna karta ili pasoš Kosova (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez2 EURPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena