REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Certifikata e kurorëzimit

Drejtoria e Administrates

Cilj: Paisja me dokumente personale dhe regjistrimi në Librin Amëz të të Martuarve.

Opis: Qytetari bën kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Zyrën e Gjendjes Civile për marrjen e certifikatës së kurorëzimit. Ky dokument nevoitet për tu paisur me dokumente personale dhe regjistrim në Librin Amëz të të Martuarve.

Pranvi osnov

 • Ligji Nr. 2004/32 për familje i Kosovës
 • Rregullore për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

 • Numri Personal
 • Data e lindjes
 • Statusi martesor
 • Vendi i lindjes
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i kërkeses

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Certifikatat e lindjes (Kopje)
 • Certifikata mbi Statusin martesor (ne rast kur njeri bashkëshort ka shtetësi të huaj dhe jeton jashtë Kosovës, kërkohet gjendja martesore nga shteti ku jeton) (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa2 EuroPagesa në cash

Forma nije pronadjena