REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme pas ndarjes fizike të bashkepronesisë në bazë te titullit juridik Aktvendimit per ndarje fizike të paluajtshmeris

Drejtoria e Kadastrit

Cilj: Qëllimi i procedurës është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (RDPP) ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë te titullit juridik Kontratë shitblerje.

Opis: Pala merr formularin për plotësim në Qendrën për Shërbim me Qytetar, pastaj formularin e plotësuar me te gjitha dokumentet qe parashihen me aktet ligjore i dërgon në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës ia jep një dëshmi (vërtetim për pranimin e kërkesës) dhe më pas lënda i dërgohet Drejtorisë për Kadastër, e cila brenda afatit ligjor pas verifikimit të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin (vendimin) për regjistrim të pronës, pastaj palët përmes Qendrën për Shërbim me Qytetar njoftohen me aktin administrativ.

Pranvi osnov

 • Ligji Nr. 2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme
 • Ligji Nr. 03/L-196 Për Parandalimin e Shpërlarjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit
 • Ligji Nr. 04/L-009 Për NDryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2002/5 Për Themelimin e Regjistrit të të drejtave të Pronës së Paluajtshme
 • Ligji Nr. 04/L-178 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-196 Për Parandalimin e Pastrimit të parave dhe parandalimin e Financimit të Terrorizmit
 • Ligji Nr. 2003/13 Mbi Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit Nr. 2002/5 Mbi Themelimin e Regjistrit të të drejtave në Pronën e Paluajtshme,
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 08/2014 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Plaujtshme nga Zyret Kadastrale Komunale

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi i përsonit në emër të të cilit regjistrohet pronësia (nëse pronari i ri është person juridik edhe Çertifikata e biznesit) (Kopje)
 • Kontrat mbi shitblerjen e paluajtshmerise (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Kopje e vertetuar)
 • Urdhërpagesa bankare (transferi bankar) (Origjinal)
 • Deklaratë e shitësit dhe blerësit e nënshkruar nga vetë blerësit apo te autorizuarit e tyre me të cilën sqarohen kushtet e pagesës. (Sqarim: Kjo vlen vetëm për ato transaksione ku vlera e shitblerjes është mbi 10,000. 00 euro) (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa Per vleren e transaksionit : deri ne 10000 € -taksa 20 €; prej 10000 € deri 30000 € -taksa 30 €; prej 30000 € deri 50000 € - taksa 35 €; prej 50000 deri 100000 € - taksa 50 €; Mbi 100000 per çdo 50000 €, paguhet 30 €, por shuma e takses se pergjithshme nuk mund te kaloj vleren 300 €. Transfer bankar1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena