REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Upis nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: ugovor o poklonu

Cilj: Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika i upisa na novog vlasnika - korisnika imovine i upis istog u Registar nepokretnosti (RN)

Opis: Prenos vlasništva podrazumeva prenos preko nasledstva, ugovora o poklonu i bilo kog drugog pravnog dokumenta kroz koji se vlasništvo prenosi sa jednog vlasnika na drugog. Podnosilac prijave se prijavljuje za prenos vlasništva u Servisnom centru za gradane. Prijava se pregleda u katastarskom sektoru unutar Direkcije za katastar. Ukoliko se potvrde cinjenice u prijavi, Direkcija za katastar izdaje odluku o upisu prenesenog vlasništva i zatim se podnosilac prijave (novi vlasnik) može prijaviti za uverenje o vlasništvu.

Pranvi osnov

 • Zakon br. 04/-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti
 • Zakon br. 2003/13 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti.
 • Administrativno uputstvo br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta lica na cije se ime vodi imovina (ako je u pitanju novi vlasnik ili pravno lice, onda uverenje o poslovanju) (Kopija, Overena kopija)
 • Sporazum o poklonu nepokretne imovine (Originalna, Kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna, Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezUkoliko se ne odredi vrednost svojine; naknada je 50 EUR; medutim za clanove uže porodice naknada je 30 EUR; Ukoliko je vrednost ugovora utvrdena, naknada ce iznositi 30% od vrednosti ugovora.Bankarski transfer1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena