REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Upis nepokretne imovine u Registru nepokretnosti na osnovu odluke o fizickoj podeli

Cilj: Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i upis u Registar nepokretnosti (RN) gde se prijava za upis podnosi na osnovu tapije: Odluka o fizickoj podeli nekretnine/a.

Opis: Podnosilac prijave dobija obrazac koji treba popuniti i dostaviti Servisnom centru za gradane (SCG), koji zatim prosleduje obrazac sa svom neophodnom dokumentacijom Servisnom centru za gradane, a ovaj organ podnosiocu prijave izdaje dokaz (dokaz o primljenom zahtevu). Predmet se zatim podnosi Direkciji za katastar, koja ce u zakonskom izdati, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata, odluku za upis imovine, i kasnije ce podnosilac prijave biti obavešten o administrativnim aktima putem Servisnog centra za gradane.

Pranvi osnov

 • Zakon br. 04/-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti
 • Administrativno uputstvo br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Kopija, Overena kopija)
 • Sporazum o fizickoj podeli zajednicke imovine/konacna presuda o fizickoj podeli zajednicke imovine. (Originalna, Kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nepokretnosti - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) Uverenje o identifikovanju nepokretnosti - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) Uverenje o identifikovanju nepokretnosti - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) Uverenje o identifikovanju nepokretnosti - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Kopija, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezNaknada se placa uzimajuci u obzir suvlasnike, po 20 EURBankarski transfer1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena