REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Certifikata e vdekjes

Drejtoria e Administrates

Cilj: Paisja me Certifikatë të Vdekjes për familjarët e përsonit i cili tashmë ndodhet në regjistrin e perosnave të vdekur.

Opis: Për marrjen e certifikatës së vdekjes, qytetari parashtronë kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Zyrën e Gjendjes Civile. Kjo certifikatë lëshohet për personat që janë të regjistruar si të vdekur. Nëse cdo gjë është në rregull me dokumentacionin e kërkuar, pala paiset me certifikatë të vdekjes, brenda një kohe prej 10 - 15 minutash.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Data e lindjes
 • Vendi i lindjes
 • Numri personal
 • Adresa e vendbanimit
 • Data e vdekjes
 • Vendi i vdekjes

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Shënimet nga librat Amëz mbi regjistrimet e vdekjes së periudhës përkatëse (Per shikim)
 • Certifikata e lindjes (Kopje)
 • Certifikata e martesës nëse personi ka qenë i/e martuar (Kopje)
 • Vërtetimi mbi vdekjen nga institucioni shëndetësor publik ose privat (Kopje)
 • Certifikata e vdekjes nga shteti ku ka ndodhur vdekja, kur vdekja ka ndodhur jashtë (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa1 EuroPagesa në cash

Forma nije pronadjena