REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Regjistrimi i pronave të paluajtshme në bazë të titullit juridik Kontratë mbi këmbimin e paluajtshmërive

Drejtoria e Kadastrit

Cilj: Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së kushteve ligjore për regjistrimin e pronave të këmbyera në emër të pronareve të ri, dhe njoftimin e tyre me aktin administrativ dhe ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë të titullit juridik Kontratë mbi këmbimin e paluajtshmërive

Opis: Pala merr formularin për plotësim në Qendrën për Shërbim me Qytetar. Formularin e plotësuar me te gjitha dokumentet e nevojshme i dorëzon në Qendrën për Shërbim me Qytetar. Më pas lënda i dërgohet Drejtorisë për Kadastër, e cila brenda afatit ligjor pas verifikimit të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin (vendimin) për regjistrim të pronës, pastaj palët përmes Qendrës për Shërbim me Qytetar njoftohen me aktin administrativ.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimet (Kopje, Per shikim)
 • Kontrata mbi kembimin e pronave te paluajtshme (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimet e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikatat për identifikimin e paluajtshmërive - njësive kadastrale te kembyera (Çertifikatë per person apo Çertifikatë për njësi kadastrale) (Kopje e vertetuar, Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
TaksaSecili person që behet pronar - posedues pas këmbimit paguan tarife prej 30 Euro Transfer bankar1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena