REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Zahtev za kopiju plana

Cilj: Cilj ovog postupka je, u ovom slucaju, da se podnosiocima prijave izdaju kopije plana imovine koje sadrže graficke podatke o imovini, kao što je podnosilac prijave zahtevao

Opis: Podnosioci prijava se prijavljuju u Servisnom centru za gradane (SCG) za izdavanje kopije plana svoje imovine, njihove prijave se zatim podnose na šalteru i pregledaju u Direkciji za katastar. Procedura ce biti obavljena u toku dana i kopije plana se izdaju podnosiocima prijava.

Pranvi osnov

  • Administrativno uputstvo br. 02/2013 za sprovodenje zakona o katastru
  • Administrativno uputstvo br. 25/2012 o taksama za katastarske usluge i proizvode koje nude katastarske službe Kosova i ovlašcene geodetske firme

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o nepokretnosti (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez5 EUR za jednu parcelu, za svaku sledecu parcelu po 2 EUR Plata sa gotovinom1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena