REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Uverenje o vlasništvu

Cilj: Izdavanje uverenja o vlasništvu gradanima koji poseduju nepokretnosti - (uverenje o katastarskim jedinicama i uverenje za lica)

Opis: Podnosioci prijava predaju svoje prijave u Servisnom centru za gradane (SCG) za uverenja o vlasništvu. Njihove prijave se pregledaju u Direkciji za katastar i postupak se završava u roku jednog dana.

Pranvi osnov

  • Administrativno uputstvo br. 25/2012 o taksama za katastarske usluge i proizvode koje nude katastarske službe Kosova i ovlašcene geodetske firme

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna, Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez4 EURPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena