REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetime të ndryshme

Drejtoria e Kadastrit

Cilj: Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Opis: Palët në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) aplikojnë për vertetime te ndryshme te cilat nderlidhen me çeshtjet kadastrale. Kërkesat shqyrtohen në drejtorinë e kadastrit dhe mbrenda ditës përfundohet si procedurë.

Pranvi osnov

  • Ligji Nr.04/L-013 për kadastër
  • Udhëzim Administrativ nr. 05/2012 për tarifat e shërbimeve dhe të produkteve kadastrale të ofruara nga zyrat kadastrale të Kosovës dhe kompanitë gjeodete të licencuara

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa3 Euro

Forma nije pronadjena