REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Upis novih katastarskih jedinica-parcela u Registar nepokretnosti nakon spajanja katastarskih jedinica-parcela

Cilj: Cilj je da se nove katastarske jedinice/parcele nastale nakon spajanja katastarskih jedinica/parcela.

Opis: Prijavu za upis nove katastarske jedinice/parcele u Registru za nepokretnosti (RN) koja je nastala nakon spajanja katastarskih jedinica/parcela predaje podnosilac prijave popunjavanjem standardnog obrasca koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG) i ovaj organ izdaje podnosiocu prijave dokaz - uverenje za prijem njegove prijave. Slucaj se zatim šalje Direkciji za katastar, koja u zakonskom roku (nakon utvrdivanja validnosti poslate dokumentacije) izdaje akt - odluku o registrovanju naknade - privremena bezbednosna mera za upis imovinskih prava nepokretnosti. Administrativni akt i ostala prateca dokumentacija se dostavljaju podnosiocu prijave preko Servisnog centra za gradane.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija, Za pogled)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - razmenjene katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Urbanisticka saglasnost (u regionima bez urbanistickih regulatornih planova) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez20 EURBankarski transfer1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena