REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Regjistrimi i servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme (në rastet kur servituti ka qenë i afatizuar)

Drejtoria e Kadastrit

Cilj: Regjistrimin e servitutit nga RDPP dhe njoftimi i palëve të treta.

Opis: Pala merr formularin për plotësim në Qendrën për Shërbim me Qytetar, pastaj formularin e plotësuar me te gjitha dokumentet e nevojshme dërgohen në Qendrën për Shërbim me Qytetar ku ky organ palës ia jep një dëshmi (vërtetim për pranimin e kërkesës). Më pas lënda i dërgohet Drejtorisë për Kadastër, e cila brenda afatit ligjor pas verifikimit të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin (vendimin) për regjistrim të servitutit. Palët përmes Qendrës për Shërbim me Qytetar njoftohen me aktin administrativ. Më pas i njëjti mund të paraqes kërkesë për certifikatë të pronësisë

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Autorizimi në qoftë se parashtruesi-it e kerkeses nuk janë palë ne procedure (legjitimimi i paleve ) (Kopje)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Kopje)
 • Kopja e Planit (Kopje)
 • Vendimi gjyqesor apo ndonje dokument tjeter I njohur ligjerisht , siç parashihet me ligj (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa40 Euro

Forma nije pronadjena