REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Upis stanova, poslovnog prostora itd. u Registar nepokretnosti (RN) pod imenom novih pravnih vlasnika (kupaca) za one stanove i poslovni prostor koji nije prethodno bio registrovan u RN

Cilj: Prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika i upisivanje pod imenom novog vlasnika - korisnika vlasništva.

Opis: Prijavu za upis stanova, novog poslovnog prostora itd. predaje podnosilac prijave popunjavanjem standardnog obrasca koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane i ovaj nadležni organ izdaje podnosiocu prijave dokaz - uverenje za prijem njegove prijave. Slucaj se šalje Direkciji za katastar koja u zakonskom roku, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata, donosi akt (odluku) o registrovanju imovine (stana, poslovnog prostora itd.). Podnosilac prijave se o administrativnom aktu i ostaloj propratnoj dokumentaciji obaveštava preko Servisnog centra za gradane.

Pranvi osnov

 • Zakon br. 04/-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti
 • Zakon br. 2003/13 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti.

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Kupoprodajni ugovor nekretnine (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Identifikacioni dokument ili prikaz stana ili lokala itd. / u zavisnosti od odabira podnosioca prijave (Originalna)
 • Ovlašcenje korisnika (kupca) stana, lokala itd. ukoliko zahtev podnosi vlasnik (Originalna)
 • Ovlašcenje korisnika (kupca) stana, lokala itd. ukoliko zahtev podnosi vlasnik (Originalna)
 • Transferi banke i standardan IFI-AKK obrazac koji ispunjavaju prodavac i kupac za transfere gde je vrednost kupovine preko 10 000 EUR - u skladu sa Zakonom o sprecavanju pranja novca br. 04/L-178, br. 03/L-196 (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezZa transakciju u vrednosti do 10 000 EUR - naknada je 20 EUR; od 10 000 EUR do 20 000 EUR - naknada je 30 EUR; od 20 000 EUR do 40 000 EUR - naknada je 40; from 40 000 to 50 0000 EUR - naknada je 50 EUR; preko 50 000 na svakih 10 000 EUR, naknada je 10 EUR. Medutim, ukupni troškovi naknada ne smeju da premaše iznos od 200 EUR. Bankarski transfer1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena