REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Regjistrimi i ngarkesave - Masave të përkohshme të sigurisë në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria e Kadastrit

Cilj: Për regjistrimin e ngarkesës - ndalesës në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (RDPP) dhe njoftimin e palëve të treta.

Opis: Kërkesa për regjistrim të ngarkesave - Masave të përkohshme të sigurisë në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (RDPP) bëhet nga pala përmes mbushjes së formularit standard i cili gjendet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës ia jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohen ne Drejtorin e Kadastrit, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin - vendimin për regjistrim e ngarkesës - Masës së përkohshme të sigurisë në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme. Pala përmes Qendrës për Shërbim me Qytetar njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet tjera përcjellëse.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimet e personave pjesmarres ne marreveshjen hipotekare (nëse pronari - pendhënësi është person juridik edhe Çertifikata e (Kopje)
 • Vendimi i organit kompetent me te cilin eshte vendosur masa e perkoheshme e sigurise (Kopje)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Origjinal)
 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
TaksaPër regjistrimin e barrës së tatimit në pronë paguhet taksa 20 euro. Për regjistrimin e barrës tatimore paguhet taksa 30 euro, për regjistrimin e masës se sigurisë nga gjykata dhe prokuroria nuk paguhet asnjë tarife Transfer bankar1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena