REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për mbajtës të familjes për shtetas të huaj

Drejtoria e Administrates

Cilj: Vërtetimi merret për të dëshmuar vendëbanimin e një personi që është mbajtës i familjes.

Opis: Qytetari e bën kërkesën në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një vërtetimi për mbajtës të familjes për shtetas të huaj. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, pastaj zyrtari komunal e plotëson formën përkatëse dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin. Vërtetimi merret pa pagesë.

Pranvi osnov

  • "Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010"

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymes (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Bezplatno

Forma nije pronadjena